psdg header

เอกสารการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดระดับกรม ประจำปี 2564

เอกสารการประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับกรม ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

Loading...

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่..

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.