psdg header

กิจกรรม One day Trip @สวนหลวง ร.9

          วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563  นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  พร้อมด้วยคณะบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 25 คน เข้าศึกษา เรียนรู้ประวัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ ณ สวนหลวง ร.9  เพื่อสร้างความรอบรู้ และเปิดวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรของกรมให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สวนหลวง ร.9 2020.8.13 ๒๑๐๕๑๓

สวนหลวง ร.9 2020.8.13 2

 

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.