psdg header

กิจกรรม One day trip วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ วัดต้นโพธิ์ วัดแก้วพิจิตร และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

158 62454144 403720686904334 4718728294344687616 o

158 64211189 403719993571070 513092847767912448 o 158 64207201 403720476904355 6374103441496604672 o

158 62555191 403720406904362 6506888338341888000 o

158 62446710 403720230237713 3865576308494827520 o 158 64315855 403720260237710 6218778938534002688 o

                         วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคณะบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศึกษาดูงานนอกสถานที่ One Day Trip ณ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สานความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร I AM DTAM ของกรมฯ

                   ในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ มีต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่เป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งนำเข้ามาปลูกเป็นต้นแรก และเป็นต้นไม้เพียงต้นเดียวที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติ ต่อมาได้แวะบูชารอยพระพุทธบาทคู่วัดสระมรกต ชมโบราณสถานสระมรกต และปิดท้ายช่วงเช้าที่วัดแก้วพิจิตร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญประจำจังหวัดปราจีนบุรี มีหลวงพ่ออภัยวงศ์ หรือ หลวงพ่ออภัย" อยู่ในอุโบสถ โดยอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย จีน ยุโรป ขอม ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศ

                   ในช่วงบ่าย เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทั้งในส่วนของตึกพิพิธภัณฑ์อภัยภูเบศรที่ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งโรงพยาบาลฯ และการแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ และเข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตยาอภัยภูเบศรเพื่อศึกษาดูงานการผลิตยาสมุนไพรของรพ. ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 26 ท่าน               

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.