psdg header

กิจกรรม One day trip วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

149 timeline 20190529 190652

149 timeline 20190529 190654
149 timeline 20190529 190710 149 timeline 20190529 190705
timeline 20190529 190719 timeline 20190529 190721

                        วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคณะบุคาลากรกรมร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตสำนีกความเป็นไทย สร้างความสามัคคี สานความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรกรมฯ และปลูกผังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร "I AM DTAM" ของกรมฯ โดยสถานที่แรกที่ศึกษาดูงาม คือ "พิพิธบางลำพู" เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ ถนนพระสุเมรุ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ พิพิธบางลำพู สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบางลำพูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์และเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงการศีกษาวัฒนธรรมชุมชนของชุมชนบางลำพู

                     จากนั้นไปศึกษาดูงานที่ "พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์" ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์วิวัฒนาการเหรียญกษาปณ์ไทยในทุกยุคทุกสมัย โดยผู้เข้าชมจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยี Animation 4 มิติที่จัดฉายเรื่องราวไป บนผนั่งถ้ำแบบ 360 องศา เสมือนทุกท่านได้เข้าไปร่วมในเหตุการณ์ พร้อมสัมผัสเหรียญกษาปณ์สำคัญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและปิดท้ายที่ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร" เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งซาติแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพระนคร บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลหรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้า ซึ่งก็คือพื้นที่พระราชวังของสมเด็จพระบวรราชเจ้าตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย หมู่พระวิมาน พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ และอาคารมหาสุรสิงหนาท
                    สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.