psdg header

กิจกรรม One day trip วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ หอภาพยนตร์และองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

148 16562 0001

148 16562 0010

148 16562 0021

148 16562 0004

               วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคณะบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ดังนี้

               1. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หรือ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแห่งเดียวในประเทศที่รวบรวมข้อมูลและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของวงการภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย  ซึ่งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐที่เก็บภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย 

              2. สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นพระเจดีย์ทรงลังกา แบบสุโขทัย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรกรมฯ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนได้ศึกษาประวัติความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์ เป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรกรมฯ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา รู้จักผิดชอบ ชั่วดี เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน

               สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.