psdg header

กิจกรรม One day trip วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

141 timeline 20181108 163039

141 1 0030

141 timeline 20181108 163150

141 0111

 

                   นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรม One Day trip โดยเป็นผู้นำคณะบุคลากรกรมฯ เข้าศึกษาดูงาน ดังนี้

                   1. หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จัดแสดงประวัติและผลงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นสถานที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชน ซึ่งนายบรรหาร ศิลปอาชามีความตั้งใจในการอุทิศเวลา อุทิศตัว เพื่อทำงานให้แก่ประเทศ ชาติบ้านเมือง เป็นนักบริหารที่รับฟังข้อเสนอแนะ ทั้งจากบุคคลรอบข้างและทีมนักวิชาการ นอกจากนั้นยังรู้จักประสานงานและติดตามงานตรวจสอบอยู่เสมอ ผลงานที่โดดเด่นเป็นการ ส่วนตัวคือการสร้างสิ่งต่างๆ ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่โรงเรียนต่างๆ รวมถึงการให้ทุน การศึกษา ตึกคนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆ วัด สวนดอกไม้ ตามถนนต่างๆ หอนาฬิกา อาคารสาธารณประโยชน์ ฯลฯ โดยถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตด้วยความสุจริต มีจิตสาธารณะ คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน

                   2. ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยที่รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่าให้ได้ศึกษาและเรียนรู้ สร้างขึ้นจากความจงรักภักดี และสำนึกในคุณงามความดีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนคนไทย ถือเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก้บุคลากรกรมฯ ให้มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต และขยันทุ่มเทให้กับงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 คน

                   สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.