psdg header

กิจกรรม One day trip วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

140 0012

140 0072

140 0033 140 0059

                            นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำคณะบุคลากรเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง  ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนออย่างทันสมัย เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ และเป็นสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้าง Happy8 (Happy Brain) ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึก และตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นข้าราชการ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของกรม คือ I AM DTAM (ศักดิ์ศรีสร้างสรรค์ มุ่มมั่นตั้งใจ ฝักใฝ่คุณธรรม นำประชาธิปไตย เป็นไทยทีมรวม ร่วมรับผิดชอบ รอบครอบมีสติ) โดยมีเป้าหมาย พัฒนาคนให้ เก่ง ดี มีสุข  โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 25 คน

                              สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.