psdg header

จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนสร้างสุขขององค์กร (Happy Organization)

147 25620227 0072

147 25620227 0079 147 25620227 0133

147 25620227 0156

147 25620227 0132 147 25620227 0158

                   วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสร้างสุของค์กร (Happy Organization) พร้อมทั้งพาคณะบุคลากรจำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความสุข Happy8 และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร I AM DTAM ให้แก่บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.