psdg header

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน

 

สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

Loading...

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่..

 

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.