psdg header

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 16 สิงหาคม 2564

      วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting 

pr 160864 2

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.