psdg header

การประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 18/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

       วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 13.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยนางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 18/2564 เพื่อกำกับ ติดตาม ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ (ร่าง) Joint KPI (ร่าง) ตัวชี้วัดร่วม (ร่าง) ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และ (ร่าง) ตัวชี้วัดระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ Management Cockpit ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting 

pr 160864 1

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.