psdg header

การประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564

       วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยนางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 17/2564 เพื่อกำกับ ติดตาม ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร่าง) ตัวชี้วัดร่วม และตัวชี้วัดหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงพิจารณาโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (SMART DTAM) โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting 

pr 060864

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.