psdg header

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

PR 080764

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.