psdg header

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซักซ้อมการนำเสนอครั้งที่ 2) วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

       วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซักซ้อมการนำเสนอครั้งที่ 2) โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

PR 070764

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.