psdg header

กิจกรรมรับมอบของที่ระลึกเนื่องในวันเกิด และเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขแก่บุคลากรในองค์กร

โดยจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึก ประจำเดือนสิงหาคม 
ในการประชุมผู้บริหารกรมฯ เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  

ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบของที่ระลึก ประกอบด้วย

   - ผู้ที่มีวันเกิดในเดือนกรกฎาคมเข้ารับมอบ จำนวน 25 คน
   - ผู้ที่ได้รับการบรรจุฯ และจัดจ้างใหม่เข้ารับมอบ จำนวน 4 คน

รวมผู้เข้ารับมอบของที่ระลึกประจำเดือน สิงหาคม จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.