psdg header

กิจกรรมรับมอบของที่ระลึกเนื่องในวันเกิด และเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขแก่บุคลากรในองค์กร
โดยจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึก ประจำเดือนกรกฎาคม 
ในการประชุมผู้บริหารกรมฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563  

ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบของที่ระลึก ประกอบด้วย

   - ผู้ที่มีวันเกิดในเดือนกรกฎาคมเข้ารับมอบ จำนวน 21 คน
   - ผู้ที่ได้รับการบรรจุฯ และจัดจ้างใหม่เข้ารับมอบ จำนวน 5 คน

รวมผู้เข้ารับมอบของที่ระลึกประจำเดือน กรกฎาคม จำนวนทั้งสิ้น 26 คน

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.