psdg header

ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562

150 S 8552451

150 S 8552453 150 S 8552454

              วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะทำงานฯเข้าร่วมตรวจประเมินทั้งมิติภายนอก ด้านประสิทธิผล และมิติภายใน ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์การ

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.