psdg header

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน (ด้านการประเมินประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์การ)

144 61435160 394784437797959 73965 144 61038552 394784447797958 38346 144 61371009 394784547797948 10372

                  วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 -16.00 น. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ด้านการประเมินประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์การ) และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Management Cockpit)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยฯ

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.