psdg header

การประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิรูปองค์การของกรมฯ (ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ปี)

139 S 11370504 139 S 11370503 139 S 11370505

                  วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30-16.00 น. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิรูปองค์การของกรมฯ (ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ปี) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาา 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.