psdg header

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

128 timeline 20180326 215129 128 timeline 20180326 215134 128 timeline 20180326 215136

                       วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 17.30 น. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้แทนของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.