psdg header

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ระดับกรม ปีงบประมาณ 2561

123 KPI 61 0001

123 KPI 61 0004
123 KPI 61 0005

            วันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น. นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ระดับกรม ปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการส่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.