psdg header

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรให้มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) วันที่ 2 มิถุนายน 2566

                         วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1   ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรให้มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) โดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน จากกองกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการกรม และกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมฯ

2 66

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.