psdg header

ประชุมทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงาน (การกำหนดกลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์) ของหน่วยงานภายในกรม ระดับสำนัก/กอง จำนวน 12 หน่วยงาน รองรับหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่กำหนดขึ้นใหม่ พิจารณากรอบอัตรากำลังและการจัดสรรอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติ

                            วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงาน (การกำหนดกลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์) ของหน่วยงานภายในกรม ระดับสำนัก/กอง จำนวน 12 หน่วยงาน รองรับหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่กำหนดขึ้นใหม่ พิจารณากรอบอัตรากำลังและการจัดสรรอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน จากกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย และสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมฯ

 

16 66

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.