psdg header

ประชุมทบทวนหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่จะปรากฏในกฎกระทรวงให้สอดคล้อง กับหน้าที่และอำนาจของกรมตาม (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมทบทวนหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่จะปรากฏในกฎกระทรวงให้สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของกรมตาม (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ผู้บริหารและบุคลากรกรมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมการบูร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี 

2166

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.