psdg header

ประชุมทบทวนหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่จะปรากฏในกฎกระทรวงให้สอดคล้อง กับหน้าที่และอำนาจของกรมตาม (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ วันที่ 20 มีนาคม 2566

           วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานการประชุมทบทวนหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่จะปรากฏในกฎกระทรวงให้สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของกรมตาม (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน จาก สำนักงานเลขานุการกรม กองการแพทย์ทางเลือก กองวิชาการและแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร  เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

66

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.