psdg header

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

                 วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2566 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบนโนบายค่านิยมองค์กรกรมฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรกรมฯ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมี นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อค่านิยมของกรมฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีกิจกรรมมอบต้นไม้แก่ผู้ร่วมประชุมเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี  

140266

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.