psdg header

ประชุมการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 วันที่ 9 มกราคม 2566

           วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 16.30 น. นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานในการประชุมการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบ Zoom Meeting

90166

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.