psdg header

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารข้อมูลการดำเนินการส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 13 ธันวาคม 2565

                วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารข้อมูลการดำเนินการส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ สพท. กทล. สพจ. กคพ. กมจ. กสศ. กยส. สวจ. ตสน. สกท.และ กวผ. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบ Zoom Meeting

66

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.