psdg header

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบันทึกข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ผ่านระบบ Management Cockpit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 7 ธันวาคม 2565

                     วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบันทึกข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ผ่านระบบ Management Cockpit   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายเจตสิก โพธิ์พันธุ์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศและคณะเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ และมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบ Zoom Meeting

 

7 65

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.