psdg header

ประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

             วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 7/2565 โดยมีประเด็นการติดตามงาน ได้แก่ แผนพัฒนากรมให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและดำเนินการส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และรายงานความก้าวหน้าคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

22 65

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.