psdg header

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

          วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร่วมกับผู้อำนวยการแต่ละหน่วยงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งหมด 15 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละไตรมาส เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ส่งผลถึงประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมรแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จังหวัดนนทบุรี

S 20635659

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.