psdg header

ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

              วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 5.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารดำเนินการจัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเลขานุการกรม ผู้อำนวยการหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม  กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กองการแพทย์ทางเลือก กองวิชาการและแผนงาน  สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย และสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบ Zoom Meeting

10 65

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.