psdg header

ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

           วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะทำงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทั้งระบบ Zoom Meeting  และ  On Site ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี 

8 65

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.