psdg header

ประชุมเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 6 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 12 กันยายน 2565

         วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ซึ่งพิธีมอบรางวัลเลิศรับประจำปี 2565 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับรางวัลคุณภาพการบริการภาครัฐ รายหมวด หมวดที่ 6 ด้านกระบวนงานคุณภาพและนวัตกรรม โดยมี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรมฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลดังกล่าวฯ  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี 

 

PMQA 6

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.