psdg header

ประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 2 กันยายน 2565

             วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 13.30 น. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 14/2565 โดยมีประเด็นการติดตามงาน ได้แก่ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ SMART DTAM  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดน จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

14

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.