psdg header

ประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 2565

               วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 13.00 น. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 13/2565 โดยมีประเด็นการติดตามงาน ได้แก่ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการเตรียมความพร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ SMART DTAM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวทางการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดน จังหวัดนนทบุรี  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

13

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.