psdg header

ประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565

         วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 13.30 น. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 12/2565 โดยมีประเด็นการติดตามงาน ได้แก่ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการจัดทำแผนประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

12

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.