psdg header

ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดี (นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 28 มิถุนายน 2565

       วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดีฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึง รับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

PR280665

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.