psdg header

ประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2565

      วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ห้องสตูดิโอ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 3 อาคาร 1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (เรือนไทย) กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

site visit PMQA 65 270565

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.