psdg header

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565

              วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

PMQA 170665

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.