pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

psdg header

คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.