psdg header

คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.