• ขอเชิญชวนบุคลากรภายในกรมฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สปาใจ เป็นไทยทีมรวม

  ขอเชิญชวนบุคลากรภายในกรมฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สปาใจ เป็นไทยทีมรวม


  อ่านต่อ
 • เชิญชวน ชาว DTAM ตอบแบบสำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer

  เชิญชวน ชาว DTAM ตอบแบบสำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer


  อ่านต่อ
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน ปี 2560

  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน ปี 2560


  อ่านต่อ
 • กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2560

  กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2560


  อ่านต่อ
 • 19 ตค.60 ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2561

  19 ตค.60 ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2561


  อ่านต่อ
 • 12และ 16 ตค. 60 ประชุมวิเคราะห์บทบาทภารกิจหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  12และ 16 ตค. 60 ประชุมวิเคราะห์บทบาทภารกิจหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


  อ่านต่อ
 • 11 ตค. 60 การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  11 ตค. 60 การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


  อ่านต่อ
 • 20-22 กย. 60 ประชุมตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

  20-22 กย. 60 ประชุมตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน


  อ่านต่อ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ สปาใจ ไทยทีมรวม จันทบุรี

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ สปาใจ ไทยทีมรวม จันทบุรี


  อ่านต่อ
 • One day One trip 3 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

  One day One trip 3 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน


  อ่านต่อ
 • One day One trip 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร&นิทรรศรัตนโกสินทร์

  One day One trip 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร&นิทรรศรัตนโกสินทร์


  อ่านต่อ
 • One day One trip 1 พระที่นั่งอนันตสมาคม&พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  One day One trip 1 พระที่นั่งอนันตสมาคม&พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


  อ่านต่อ
 • การประชุมต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงาน กพร. Site Visit (PMQA)

  การประชุมต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงาน กพร. Site Visit (PMQA)


  อ่านต่อ
 • การประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การ (Application Report:AR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

  การประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การ (Application Report:AR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560


  อ่านต่อ
 • การประชุมเจรจาตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  การประชุมเจรจาตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


  อ่านต่อ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน


  อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อมุ่งสุ่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

  โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อมุ่งสุ่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร


  อ่านต่อ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำเครื่องมือประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำเครื่องมือประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน


  อ่านต่อ
 • การประเมินความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

  การประเมินความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร


  อ่านต่อ
 • ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560

  ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560


  อ่านต่อ
 • คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ ปี 2559

  คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ ปี 2559


  อ่านต่อ
 • 6 ตุลาคม 2560 ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฯ

  6 ตุลาคม 2560 ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฯ


  อ่านต่อ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (Call center):02-591-7007
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
Powered by KPK Computer