• สาระสุขภาพ

  สาระสุขภาพ


  อ่านต่อ
 • ขอเชิญชวนบุคลากรภายในกรมฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สปาใจ เป็นไทยทีมรวม

  ขอเชิญชวนบุคลากรภายในกรมฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สปาใจ เป็นไทยทีมรวม


  อ่านต่อ
 • เชิญชวน ชาว DTAM ตอบแบบสำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer

  เชิญชวน ชาว DTAM ตอบแบบสำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer


  อ่านต่อ
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน ปี 2560

  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน ปี 2560


  อ่านต่อ
 • กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2560

  กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2560


  อ่านต่อ
 • 3 มค. 61 ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) คำสั่งฯ เรื่อง การกำหนดบทบาทหน้าที่ภายใต้กลุ่มงานฯ

  3 มค. 61 ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) คำสั่งฯ เรื่อง การกำหนดบทบาทหน้าที่ภายใต้กลุ่มงานฯ


  อ่านต่อ
 • 14 ธค. 60 ประชุมการเตรียมความพร้อมการสมัครรับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  14 ธค. 60 ประชุมการเตรียมความพร้อมการสมัครรับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


  อ่านต่อ
 • 13 ธค. 60 ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  13 ธค. 60 ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


  อ่านต่อ
 • 22 พย. 60 พิธีลงนามคำรับรองกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2561

  22 พย. 60 พิธีลงนามคำรับรองกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2561


  อ่านต่อ
 • 9-10 พย. 60 การประชุมการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด(ด้านประสิทธิผล) ประจำปี 2561

  9-10 พย. 60 การประชุมการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด(ด้านประสิทธิผล) ประจำปี 2561


  อ่านต่อ
 • การประเมินความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

  การประเมินความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร


  อ่านต่อ
 • ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560

  ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560


  อ่านต่อ
 • คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ ปี 2559

  คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ ปี 2559


  อ่านต่อ
 • 6 ตุลาคม 2560 ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฯ

  6 ตุลาคม 2560 ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฯ


  อ่านต่อ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (Call center):02-591-7007
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
Powered by KPK Computer